SEA Institutet för Socialekologi

Socialekologiskt forum

Barn och ungdomar

SEA kan utöver konsultation, handledning och utvecklingsarbete arbeta direkt med barnet/ungdomen och dennes nätverk.

Vi arbetar utifrån helhetssyn, samarbete, nytänkande och är en resurs i att hitta vägar till förändring i arbetet med barn och ungdomar som på något sätt far illa och lever i en utsatt situation.

  • Individuellt samtalsstöd med den unge, såväl utifrån sociala som pedagogiska frågeställningar/problematik
  • Samtalsstöd/terapi till föräldrar/förälder
  • Familjesamtal/terapi
  • Nätverksarbete: Socialekologiskt forum kan inventera och mobilisera det privata och professionella nätverket runt barn/ungdomar.
  • Vi kan leda nätverksmöten i syfte att lyfta fram och tydliggöra bilder, oro, frågor och förhoppningar hos berörda.

    Nätverksmötets syfte är att skapa möjligheter att ta tillvara resurser som finns i nätverket runt den unge och därmed öka möjligheten att finna hållbara lösningar.