SEA Institutet för Socialekologi

Socialekologiskt forum

Vi på SEA Institutet för Socialekologi

Lena BrodalLena Brodal Lundholm

SEA Institutet för Socialekologi

Socionom. Har arbetat under ett flertal år i kommunal regi, med fokus på samverkansprocesser och dialoger kring barn och unga. Under den perioden väcktes intresset för socialekologins grundidé och de koncept som utvecklats av Bernhard Lievegoed. Socialekologin är sedan dess en grundpelare i arbetet med individer, grupper och organisationer.

Andra inspiratörer är Tom Andersen och Harlene Anderson vilka båda utgår från den systemiska grundsynen.

Visionen för arbetet som handledare och konsult är att:

  • skapa utveckling som bygger på medarbetares delaktighet och vilja att ta ansvar för uppgiften i samhället.
  • stärka dialoger mellan delarna i en organisation, främja det individuella och det gemensamma lärandet och därigenom bygga tillitsbaserade verksamheter som tar till vara såväl mänskliga som materiella resurser.

Verksam inom SEA sedan 1994.

brodallena@hotmail.com
0768-66 59 30

Peter LundholmPeter Lundholm

SEA Institutet för Socialekologi

Speciallärare med mångårig erfarenhet av utbildning, organisations- och verksamhetsutveckling inom skola, friskolor och kommunal förvaltning utifrån familj och/eller personal i kris.

Peter Lundholm arbetar som konsult, utbildare och handledare med ett systemiskt perspektiv och fokus på det utvecklande mötet.

Kom i början av 2000-talet i kontakt med SEA och därigenom Socialekologin. Detta blev en vändpunkt och en stor inspirationskälla i det fortsatta arbetet med organisationsutveckling och mellanmänskliga processer.

lundholm.p@telia.com
0708-55 85 35

Hans BrodalHans Brodal

SEA Quinta

Civilekonom. Tog undet 70-talet ett initiativ till samarbete med Nederlands Pedagogiska Institut (NPI) och blev senare medlem av det motsvarande engelska institutet SEA Social Ecologi Associates.

Tillsammans med svenska kollegor bildades 1984 SEA i Göteborg. Inspirationskälla var och är Bernhard Lievegoeds syn på samspelet mellan individuell utveckling och verksamhetsutveckling samt dess uppgift i samhället.

Under åren har många människor i Norden och inte minst i Sverige tagit upp impulsen och bidragit till den vidare utvecklingen med speciell inriktning på de villkor som råder i Sverige.

Har under en 14 års period genomfört Grundkurs i Social Ekologi för sammanlagt ca 700 personer från de nordiska länderna vid SEA Utvecklingscenter i Dormsjö.

Det finns sålunda en bred erfarenhet av och kunskap om tillämpning av socialekologiska koncept och metoder båda inom SE A Institutet där Lena Brodal och Peter Lundholm ledar arbetet "på fältet" och inom SEA Quinta, där Hans Brodal numera koncentrerar sig på utvecklingsfrågor i samband med nya uppgifter.

För närvarande: "Hur kan vi förnya vårt förhållande till Pengar och Tid med stöd i den sociala tregreningen" En utmaning att närma sig de destruktiva krafter som genom marknadsliberalismen, newpublic management, och en tro på att teknologisk, ekonomiska lösningar är svaret på det kaos som vi möter på många plan i samhället.

SEA Institutet och SEA Quinta är sålunda sammanvävda och hämtar inspiration från varandra.

hans.brodal@gmail.com
0737-34 56 95